תקנון אתר

  1. כללי

1.1 אתר האינטרנט www.kaliabeach.com הינו אתרו האינטרנט הרשמי של החוף בסמוך לקבוץ קלי"ה, המתופעל ע"י קומראן מפעלי תיירות בע"מ ח.פ. 512034729

( שיקרא להלן- חוף קליה  ) .

1.2 כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או חוף קליה.

1.3 חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 

1.4 המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של חוף קליה, כי לחוף קליה שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות חוף קליה ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של חוף קליה, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

1.5 המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של חוף קליה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.


2. סיכונים ואחריות

2.1 המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

2.2 המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.

2.3 המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראן במציאות.

2.4 המידע מוצג באתר כפי שהוא("as is") וחוף קליה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

2.5 חוף קלי"ה עושה הכול כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. חוף קליה לא תישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי חוף קליה והן על ידי צדדים שלישיים.

2.6 חוף קלי"ה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

2.7 חוף קלי"ה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

2.8 חוף קלי"ה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.


3. הזמנת כרטיסי כניסה לחוף, לינה בחוף, רחצה לילית ועיסויים

3.1.1 כללי

3.1.2 המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

3.1.3 הזמנת כרטיסי כניסה לחוף, לינה בחוף, רחצה לילית ועיסויים (להלן: "השירותים") אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של חוף קליה בטלפון שמספרו:_________ או באמצעות אתר זה.

3.1.4 רשאים להשתמש בשירותי האתר אך ורק בגירים, הכשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות בעצמם, המחזיקים בכרטיס אשראי, כדין.

3.1.5 כל המזמין באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של המבקרים.  

3.1.6 חוף קלי"ה רשאי להגביל את כמות הכרטיסים המוצעים לרכישה על-ידי יחיד.  

 

3.2 פרטי רוכש השירותים

3.2.1 בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.

3.2.2 בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת הכרטיס, תאריך, מספר מבקרים וכל כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.2.3 הזנת פרטי רכישה כוזבים הינם עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לחוף קליה ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

3.2.4 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של חוף קליה. חוף קליה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.

 

3.3 אופן ההזמנה

3.3.1 ביצוע הזמנות ו/או רכישת כרטיסים באתר זה תעשה באמצעות כרטיסי אשראי של חברות האשראי המוכרות בישראל. 

3.3.2 לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה.

3.3.3 הודעה זו יש להדפיס ולהביא עמכם לשם אישור על ביצוע ההזמנה.  

 

4. תנאים והגבלות

4.1 המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ.

4.2 חוף קלי"ה רשאית לשנות בכל עת את מחירי השירותים.

4.3 חוף קלי"ה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. חוף קלי"ה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

4.4 חוף קלי"ה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכול ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי חוף קליה בקשר לכך.

4.5 אין כפל מבצעים והנחות.  

4.6 התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את חוף קלי"ה.

4.7 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

5. ביטול הזמנה –

 

5.1 ביטול ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך 14 ימים מיום ההזמנה, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים קודם למועד בו אמור להינתן השירות –  ללא תשלום למעט דמי ביטול בשיעור של 100 ₪ או 5% מעלות השירותים, הנמוך מביניהם.

 

5.2 ביטול הזמנה עד 7 ימים קודם למועד בו אמור להינתן השירות, שלא בתוך 14 ימים כאמור בחוק – יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 50% מערך ההזמנה.

 

5.3 ביטול הזמנה פחות מ- 7 ימים קודם למועד בו אמור להינתן השירות – יחויב המזמין בסך 100% מערך ההזמנה הכולל.

 

שהות נעימה!

דילוג לתוכן